Regulamin Loterii fantowej – 15.08.2017

Regulamin loterii fantowej

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „INDYJSKA LOTERIA”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Polskie Stowarzyszenie Carrom” z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 05-082 Zielonki Wieś.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19B.

4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 t.j.).

5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, przy ul. Plac Defilad 1 podczas wydarzenia „Indyjskie Smaki. Festiwal kuchni i kultury.”

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Carrom.

7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 15.08.2017 i zakończy się tego samego dnia tj. 15.08.2017.

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
1. Loteria obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
2. Organizator przewiduje sprzedaż 130 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/ kuponu loteryjnego wynosi 10 złotych brutto. Poszczególne losy/kupony loteryjne oznaczone są numerami od 1 do 130 i oznaczone stemplem Polskiego Stowarzyszenia Carrom.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych
Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 15.08.2017 do 15.08.2017 w Pałacu Kultury i Nauki, przy ul. Plac Defilad 1 (Sala Ratuszowa) podczas wydarzenia „Indyjskie Smaki. Festiwal kuchni i kultury” w godzinach od 13.00 i potrwa do wyczerpania losów lub nie dłużej niż do godz. 17.45 na stoisku Organizatora tj. Polskiego Stowarzyszenia Carrom.

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 10 zł brutto za sztukę w miejscu, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu,
b) wrzucenie odciętego numeru losu/kuponu loteryjnego do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, wskazanych w punkcie 9 regulaminu,
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów/kuponów loteryjnych.

12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodą główną jest:
• indyjska plansza do gry carrom o wartości 600 złotych brutto.
12.2. Nagrodami dodatkowymi są:
• voucher dla 2 osób do Restauracji Namaste India w Warszawie – 1 szt. o wartości 100 zł brutto;
• indyjski strój damski sari – 1 szt. o wartości 90 zł brutto;
• książka pt. „Sekret życia. Baśnie hinduskie” – 1 szt. o wartości 50 zł brutto;
• książka pt. „Rowerem przez świat w poszukiwaniu miłości” – 1 szt. o wartości 30 zł;
• striker do gry carrom – 2 szt. o wartości 35 zł każdy;
• pamiątkowe koszulki z turniejów carrom – 3 szt. o wartości 30 zł każda;
• indyjskie laleczki ręcznie robione – 4 szt. o wartości 25 zł każda;
• indyjskie notatniki – 2 szt. o wartości 15 zł każdy;

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 1160 złotych brutto.
12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 89,2 %.
12.5. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od sponsorów.
12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 15.08.2017 w Pałacu Kultury i Nauki (Sala Ratuszowa) podczas wydarzenia „Indyjskie Smaki. Festiwal kuchni i kultury” o godz. 18.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów/kuponów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu lub na specjalnej scenie podczas ww. wydarzenia.
13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „INDYJSKA LOTERIA” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. vouchera do Restauracji Namaste India w Warszawie, sari, książek, strikerów, koszulek, laleczek oraz indyjskich notatników , a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. planszy do gry carrom.
13.4. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „INDYJSKA LOTERIA” stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
13.5. Numer losu/kuponu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu/kuponu. Posiadacz takiego losu/kuponu winien zgłosić się w ciągu 3 minut od odczytania pierwszy raz numeru.
13.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.5., następuje losowanie kolejnego losu/kuponu wg określonych powyżej zasad dla tej samej nagrody.
13.7. Numery zwycięskich losów/kuponów będą ogłaszane od razu po wylosowaniu.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 15.08.2017 do godz. 18.30 na stoisku Organizatora lub na specjalnej scenie podczas wydarzenia „Indyjskie Smaki. Festiwal kuchni i kultury” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „INDYJSKA LOTERIA”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
15.2. Komisja Loterii „INDYJSKA LOTERIA” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 18.08.2017.
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście u Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
16.4. Reklamacje rozpatrzy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Carrom. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.
16.5. Decyzja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Carrom dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii „INDYJSKA LOTERIA” dostępny jest na stronie internetowej https://www.carrom.pl oraz w miejscu sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 t.j.).