XXI Warszawski Turniej Carrom 28-04-2024

XXI Warszawski Turniej Carrom to czwarty i ostatni rankingowy turniej carrom w sezonie PSC 2023/2024. Turniej rozgrywany będzie w systemie szwajcarskim (7 rund + finał).  Liczba miejsc ograniczona. Zapisy do turnieju odbywają się zakup wpisowego online do  14.04.2024. Gwarancją udziału w turnieju jest opłacenie wpisowego online zgodnie z informacją poniżej:

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Carrom
Miejsce: Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8


Termin:  28 04 2024 godzina 9:00 – 19:00
Zapisy: do 14 04 2024  -> kup wpisowe online: https://carrom.pl/produkt/wpisowe-na-turniej
Sezon:
PSC 2023/2024

————————————————

————————————————

REGULAMIN XXI WARSZAWSKIEGO TURNIEJU CARROM

ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Carrom (PSC)

CELE:

– popularyzacja gry carrom w Polsce
– wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju
– wyłonienie najlepszych polskich graczy sezonu 2023/2024
– kwalifikacje do turnieju Masters 2024

TERMIN:
28.04.2024
 r. /niedziela/

rejestracja graczy godz.9:00 – 9:30
rozgrywki godz. 9.30-18.00
przerwa na lunch godz. 13.00-14.00
mecz finałowy godz. 18.00 – 19.00
rozdanie nagród godz. 19.00

MIEJSCE:

Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim – 7 rund, do 25 punktów, limit czasu 45 min.+5 min., limit 8 partii. O kolejności miejsc decyduje:  ilość zdobytych punktów: 1) punkty za zwycięstwo, 2) Bucholtz , 3) punkty netto. Turniej będzie prowadzony w programie SOL4.
Mecz finałowy – rozgrywka do 25 punktów, 8 partii, bez limitu czasu.
W turnieju obowiązują międzynarodowe zasady gry carom Laws of Carrom.

KATEGORIA WIEKOWA:

10+

ZAPISY:

do dnia 14.04.2024

Zgłoszenia należy dokonać wykupując wpisowe online dostępne tutaj: https://carrom.pl/produkt/wpisowe-na-turniej
Podczas zamawiania wpisowego prosze o podanie imienia i nazwiska uczestnika turnieju w informacjach dodatkowych do zamówienia. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń . Pierwszeństwo mają gracze, którzy są członkami PSC.

WPISOWE:

NAGRODY W TURNIEJU:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.  Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce.
Organizator zapewnia sprzęt do carrom. Każdy gracz zobligowany jest posiadać swój własny striker.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do turnieju jest Polskie Stowarzyszenie Carrom z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 05-082 Zielonki Wieś.
  2. Podane dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu udziału w XXI Warszawskim Turnieju Carrom i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Osoba podająca dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie PSC danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w turnieju.

XXI Warsaw Carrom Tournament is the fourth ranking carrom tournament in PSC 2023/2024 season. The tournament will be played in Swiss system (7 rounds + final).  The maximum number of players is limited. Registration for till 15.10.2023 (done by purchase of entry fee). The guarantee of participation in the tournament is to pay the entry fee online via link below.

Organizer: Polish Carrom Association
Place:Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8

Date: 28 04 2024 9:00 am – 7:00 pm
Registration: 14.04.2024 buy entry fee online: https://carrom.pl/produkt/wpisowe-na-turniej
Season: PSC 2023/2024

————————————————

————————————————

RULES OF THE XIX WARSAW CARROM TOURNAMENT 

ORGANIZER:

Polish Carrom Association (PSC)

OBJECTIVES:

– popularization of the carrom game in Poland
– identifying the best players in the tournament
– identifying the best Polish players of the 2023/2024 season
– qualifying for the Masters 2024 tournament

.

DATE:
28.04.2024 /sunday/.

registration of players 9.00 – 9.30 a.m.
games 9.30 am – 6.00 pm
lunch break 1.00 pm – 2.00 pm
final match 6.00 pm – 7.00 pm
award ceremony 7.00 pm

PLACE:

Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8

SYSTEM OF GAMES:

Open tournament, individual, played in Swiss system – 7 rounds, to 25 points, time limit 45 min.+5 min., limit 8 games. The order of places is determined by: the number of points scored: 1) points for victory, 2) Bucholtz , 3) net points. The tournament will be played in SOL4.
The final match – 25 points, 8 breaks, no time limit.
The tournament is governed by the International Laws of Carrom.

AGE CATEGORY:

10+

REGISTRATIONS:

until 14.04.2024

Registration should be made by purchasing the entry fee online: https://carrom.pl/produkt/wpisowe-na-turniej
The maximum number of players is limited. Participation will be determined on a first-come, first-served basis. Priority will be given to players who are PSC members.

ENTRY FEE:

  • 40 zł adult players
  • 20 PLN players under 18 years old (refunded on the tournament)

Registration fee should be paid online only via https://carrom.pl/produkt/wpisowe-na-turniej

PRIZES IN THE TOURNAMENT:

Each participant will receive a commemorative diploma.  Cups and diplomas for I, II, III place. The organizer provides equipment for carrom. Each player is obliged to have his own striker.

PERSONAL DATA PROTECTION:

1. The administrator of the personal data provided in the tournament application is the Polish Carrom Association based at 12 Osiedlowa Street, 05-082 Zielonki Wieś.
2. The personal data provided in the tournament application will be processed in accordance with the Act on the Protection of Personal Data (consolidated text Dz. U. 2016, item 922) for the purpose of participation in the XXI Warsaw Carrom Tournament and will not be shared with other recipients.
3. The person providing personal data in the tournament application has the right to access the content of his/her data and to correct it.
4. Providing PSC with personal data is voluntary but necessary to participate in the tournament.