XVII Warszawski Turniej Carrom

XVII Warszawski Turniej Carrom to pierwszy rankingowy turniej carrom w sezonie PSC 2022/2023. Turniej rozgrywany będzie w systemie szwajcarskim (7 rund + finał).  Maksymalna liczba zawodników ograniczona jest do 20 osób. Zapisy do turnieju odbywają się przez formularz google do dnia 20.10.2022. Gwarancją udziału w turnieju jest opłacenie wpisowego zgodnie z regulaminem w sklepie Graal Blue City

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Carrom
Miejsce: CH Blue City, AL. Jerozolimskie 179, Warsaw GRAAL shop (+3 level).

Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8


Termin: 23 10 2022 godzina 9:00 – 19:00
Zapisy: do 20 10 2022 (formularz google)
Sezon:
PSC 2022/2023

————————————————

————————————————

REGULAMIN XVI WARSZAWSKIEGO TURNIEJU CARROM

ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Carrom (PSC)

CELE:

– popularyzacja gry carrom w Polsce
– wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju
– wyłonienie najlepszych polskich graczy sezonu 2022/2023
– kwalifikacje do turnieju Masters 2023

TERMIN:
23.10.2022
 r. /niedziela/

rejestracja graczy godz.9:00 – 9:30
rozgrywki godz. 9.30-18.00
przerwa na lunch godz. 13.00-14.00
mecz finałowy godz. 18.00 – 19.00
rozdanie nagród godz. 19.00

MIEJSCE:

Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim – 7 rund, do 25 punktów, limit czasu 45 min.+5 min., limit 8 partii. O kolejności miejsc decyduje:  ilość zdobytych punktów: 1) punkty za zwycięstwo, 2) Bucholtz , 3) punkty netto. Turniej będzie prowadzony w programie SOL4.
Mecz finałowy – rozgrywka do 25 punktów, 8 partii, bez limitu czasu.
W turnieju obowiązują międzynarodowe zasady gry carom Laws of Carrom.

KATEGORIA WIEKOWA:

10+

ZAPISY:

do dnia 20.10.2022

Zgłoszenia należy dokonać przez formularz google
Turniej przewidziany jest dla maksymalnie 20 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego. Pierwszeństwo mają gracze, którzy są członkami PSC.

WPISOWE:

  • 40 zł gracze dorośli niebędący członkami PSC
  • 30 zł gracze dorośli członkowie PSC
  • 15 zł gracze poniżej 18 lat będący lub niebędący członkami PSC

Wpisowe płatne w gotówce w sklepie Graal Blue City

NAGRODY W TURNIEJU:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.  Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce.
Organizator zapewnia sprzęt do carrom. Każdy gracz zobligowany jest posiadać swój własny striker.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do turnieju jest Polskie Stowarzyszenie Carrom z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 05-082 Zielonki Wieś.
  2. Podane dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu udziału w XVII Warszawskim Turnieju Carrom i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Osoba podająca dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie PSC danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w turnieju.

XVII Warsaw Carrom Tournament is the first ranking carrom tournament in PSC 2022/2023 season. The tournament will be played in Swiss system (7 rounds + final).  The maximum number of players is limited to 20. Registration for the tournament takes place via google form until 20.10.2022. The guarantee of participation in the tournament is to pay the entry fee in accordance with the regulations in Graal Shop.

Organizer: Polish Carrom Association
Place: Blue City Shopping Mall, AL. Jerozolimskie 179, Warsaw GRAAL shop (+3 level).

Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8

Date: 23rd October 2022 9:00 am – 7:00 pm
Registration: till 20th of October 2022 (google form)
Season: PSC 2022/2023

————————————————

————————————————

RULES OF THE XVI WARSAW CARROM TOURNAMENT 

ORGANIZER:

Polish Carrom Association (PSC)

OBJECTIVES:

– popularization of the carrom game in Poland
– identifying the best players in the tournament
– identifying the best Polish players of the 2021/2022 season
– qualifying for the Masters 2022 tournament

DATE:
23.10.2022 /sunday/.

registration of players 9.00 – 9.30 a.m.
games 9.30 am – 6.00 pm
lunch break 1.00 pm – 2.00 pm
final match 6.00 pm – 7.00 pm
award ceremony 7.00 pm

PLACE:

Klub Mieszkańca Stare Babice, Polna 40, 05-082 Stare Babice (googlemap: https://goo.gl/maps/9UmwW5aLBxwZDamD8

SYSTEM OF GAMES:

Open tournament, individual, played in Swiss system – 7 rounds, to 25 points, time limit 45 min.+5 min., limit 8 games. The order of places is determined by: the number of points scored: 1) points for victory, 2) Bucholtz , 3) net points. The tournament will be played in SOL4.
The final match – 25 points, 8 breaks, no time limit.
The tournament is governed by the International Laws of Carrom.

AGE CATEGORY:

10+

REGISTRATIONS:

until 20.10.2022

Registration should be made via google form. The tournament is intended for a maximum of 20 people. Participation will be determined on a first-come, first-served basis. Priority will be given to players who are PSC members.

ENTRY FEE:

  • 40 zł adult players who are not PSC members
  • 30 PLN adult players who are PSC members
  • 15 PLN players under 18 years old who are or are not members of PSC

Registration fee should be paid in cash in Graal Shop Blue City

PRIZES IN THE TOURNAMENT:

Each participant will receive a commemorative diploma.  Cups and diplomas for I, II, III place. The organizer provides equipment for carrom. Each player is obliged to have his own striker.

PERSONAL DATA PROTECTION:

1. The administrator of the personal data provided in the tournament application is the Polish Carrom Association based at 12 Osiedlowa Street, 05-082 Zielonki Wieś.
2. The personal data provided in the tournament application will be processed in accordance with the Act on the Protection of Personal Data (consolidated text Dz. U. 2016, item 922) for the purpose of participation in the XVII Warsaw Carrom Tournament and will not be shared with other recipients.
3. The person providing personal data in the tournament application has the right to access the content of his/her data and to correct it.
4. Providing PSC with personal data is voluntary but necessary to participate in the tournament.