Warszawski Turniej Carrom || 08.05.2022 Graal Blue City

Warszawski Turniej Carrom to drugi rankingowy turniej carrom w sezonie PSC 2021/2022. Turniej rozgrywany będzie w systemie szwajcarskim (7 rund + finał).  Maksymalna liczba zawodników ograniczona jest do 20 osób. Zapisy do turnieju odbywają się przez formularz google do dnia 30.04.2022. Gwarancją udziału w turnieju jest opłacenie wpisowego zgodnie z regulaminem przed upływem terminu rejestracji. Wpłaty należy zrealizować na konto PSC  (VW Bank 10 2130 0004 2001 0549 4844 0001).

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Carrom
Miejsce: CH Blue City, AL. Jerozolimskie 179, Warsaw GRAAL shop (+3 level).
Termin: 08 05 2022 godzina 9:00 – 19:00
Zapisy: do 30 04 2022 (formularz google)
Sezon:
PSC 2021/2022

————————————————

————————————————

REGULAMIN XVI WARSZAWSKIEGO TURNIEJU CARROM

ORGANIZATOR:

Polskie Stowarzyszenie Carrom (PSC)

CELE:

– popularyzacja gry carrom w Polsce
– wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju
– wyłonienie najlepszych polskich graczy sezonu 2021/2022
– kwalifikacje do turnieju Masters 2022

TERMIN:
08.05.2022
 r. /niedziela/

rejestracja graczy godz.9:00 – 9:30
rozgrywki godz. 10.00-18.00
przerwa na lunch godz. 14.00-14.30
mecz finałowy godz. 18.00 – 19.00
rozdanie nagród godz. 19.00

MIEJSCE:

GRAAL Blue City,
AL. Jerozolimskie 179,
Warsaw.

SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim – 7 rund, do 25 punktów, limit czasu 45 min.+5 min., limit 8 partii. O kolejności miejsc decyduje:  ilość zdobytych punktów: 1) punkty za zwycięstwo, 2) Bucholtz , 3) punkty netto. Turniej będzie prowadzony w programie SOL4.
Mecz finałowy – rozgrywka do 25 punktów, 8 partii, bez limitu czasu.
W turnieju obowiązują międzynarodowe zasady gry carom Laws of Carrom.

KATEGORIA WIEKOWA:

10+

ZAPISY:

do dnia 30.04.2022

Zgłoszenia należy dokonać przez formularz google:
Turniej przewidziany jest dla maksymalnie 20 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego. Pierwszeństwo mają gracze, którzy są członkami PSC.

WPISOWE:

  • 40 zł gracze dorośli niebędący członkami PSC
  • 30 zł gracze dorośli członkowie PSC
  • 15 zł gracze poniżej 18 lat będący lub niebędący członkami PSC

Wpisowe płatne na konto stowarzyszenia: Polskie Stowarzyszenie Carrom, ul. Osiedlowa 12, 05-082 Zielonki Wieś, Volkswagen Bank direct 10 2130 0004 2001 0549 4844 0001. W tytule prosimy wpisywać „WTC 26.09.2021, Imię i Nazwisko uczestnika”
Wpłata wpisowego jest gwarancją uczestnictwa.

NAGRODY W TURNIEJU:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.  Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce.
Organizator zapewnia sprzęt do carrom. Każdy gracz zobligowany jest posiadać swój własny striker.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  1. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do turnieju jest Polskie Stowarzyszenie Carrom z siedzibą przy ul. Osiedlowej 12, 05-082 Zielonki Wieś.
  2. Podane dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celu udziału w XVI Warszawskim Turnieju Carrom i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
  3. Osoba podająca dane osobowe w zgłoszeniu do turnieju posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Podanie PSC danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w turnieju.

Warsaw Carrom Tournament is the second ranking carrom tournament in PSC 2021/2022 season. The tournament will be played in Swiss system (7 rounds + final).  The maximum number of players is limited to 30. Registration for the tournament takes place via google form until 30.04.2022. The guarantee of participation in the tournament is to pay the entry fee in accordance with the regulations before the registration deadline. Payments should be made to the PSC account (VW Bank 10 2130 0004 2001 0549 4844 0001).

Organizer: Polish Carrom Association
Place: Blue City Shopping Mall, AL. Jerozolimskie 179, Warsaw GRAAL shop (+3 level).
Date: 08th May 2022 9:00 am – 7:00 pm
Registration: till 30th of April 2022 (google form)
Season: PSC 2021/2022

————————————————

————————————————

RULES OF THE XVI WARSAW CARROM TOURNAMENT 

ORGANIZER:
Polish Carrom Association (PSC)
OBJECTIVES:
– popularization of the carrom game in Poland
– identifying the best players in the tournament
– identifying the best Polish players of the 2021/2022 season
– qualifying for the Masters 2022 tournament

DATE:
08.05.2022 /sunday/.

registration of players 9.00 – 9.30 a.m.
games 10.00 am – 6.00 pm
lunch break 2.00 pm – 2.30 pm
final match 6.00 pm – 7.00 pm
award ceremony 19.00

PLACE:
GRAAL Blue City,
AL. Jerozolimskie 179,
Warsaw.

SYSTEM OF GAMES:

Open tournament, individual, played in Swiss system – 7 rounds, to 25 points, time limit 45 min.+5 min., limit 8 games. The order of places is determined by: the number of points scored: 1) points for victory, 2) Bucholtz , 3) net points. The tournament will be played in SOL4.
The final match – 25 points, 8 games, no time limit.
The tournament is governed by the International Laws of Carrom.

AGE CATEGORY:
10+

REGISTRATIONS:
until 30.04.2022

Registration should be made via google form:
The tournament is intended for a maximum of 20 people. Participation will be determined on a first-come, first-served basis. Priority will be given to players who are PSC members.

ENTRY FEE:
40 zł adult players who are not PSC members
30 PLN adult players who are PSC members
15 PLN players under 18 years old who are or are not members of PSC

Registration fee should be paid to the association’s account: Polish Carrom Association, 12 Osiedlowa St., 05-082 Zielonki Wies, Volkswagen Bank direct 10 2130 0004 2001 0549 4844 0001 In the title please write „WTC 26.09.2021, Name of participant”
Payment of the entry fee is a guarantee of participation.

PRIZES IN THE TOURNAMENT:

Each participant will receive a commemorative diploma.  Cups and diplomas for I, II, III place.
The organizer provides equipment for carrom. Each player is obliged to have his own striker.

PERSONAL DATA PROTECTION:
1. The administrator of the personal data provided in the tournament application is the Polish Carrom Association based at 12 Osiedlowa Street, 05-082 Zielonki Wieś.
2. The personal data provided in the tournament application will be processed in accordance with the Act on the Protection of Personal Data (consolidated text Dz. U. 2016, item 922) for the purpose of participation in the XVI Warsaw Carrom Tournament and will not be shared with other recipients.
3. The person providing personal data in the tournament application has the right to access the content of his/her data and to correct it.
4. Providing PSC with personal data is voluntary but necessary to participate in the tournament.